Father and Sons

China 2014, 87', DCP, Mandarin /​ e. Regie Bing Wang. Drehbuch Bing Wang.